Wat is intervisie?

Intervisie is een methodiek om verdere groei van een persoon of een groep te stimuleren.
Intervisie is:

 • Collegiale ondersteuning met betrekking tot…
 • Onderlinge advisering bij werkproblemen
 • In een leergroep bestaande uit gelijken dwz mensen met dezelfde achtergrond, en liefst vergelijkbare werkproblemen
 • Een gezamenlijk vastgestelde structuur
 • Tot inzichten en oplossingen trachten te komen
 • In een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces

Sjoe zet intervisie vaak in als follow- up na een training. Om de geleerde vaardigheden en de verkregen inzichten te borgen. In hoeverre pas je het geleerde, de nieuwe inzichten toe in de dagelijkse praktijk. Wat gaat er goed en waar loop je als persoon of als team nog tegen aan.

Tijdens de intervisie staat reflectie op je persoonlijke handelen of het handelen van het team centraal. Wat waren de achterliggende motivaties en hoe zou het de volgende keer anders, beter, effectiever kunnen.

In een klimaat van vertrouwen en veiligheid worden situaties vanuit de praktijk ingebracht. De deelnemers bevragen elkaar en bespreken gezamenlijk mogelijke oplossingen. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het proces. Ik begeleid het proces en zorg ervoor dat de deelnemers zich aan de afgesproken structuur en opdracht houden.

Kenmerkend voor intervisie is dat vanuit een duidelijke structuur gewerkt wordt. Het gaat om meer dan alleen het uitwisselen van ervaringen.

Doelstellingen intervisie

 • Gericht op verbetering van de werk uitvoering
 • Gericht op het verbeteren van de deskundigheid en de professionaliteit van de individuele medewerker/ manager en van de groep als geheel
 • Problematiseren, analyseren en verhelderen van het professionele handelen
 • Het optimaliseren van het persoonlijk beroepsmatig functioneren
 • Gericht om te komen tot oplossingen op:
 • Concreet niveau: morgen kun je op een andere manier aan de slag
 • Adviesniveau: iemand brengt probleem in en krijgt advies van de deelnemers. Probleeminbrenger bepaalt voor zichzelf welk advies voor hem het beste past
 • Reflectieniveau: bewustwording en vergroten van inzichten hetgeen tot verandering van het gedrag op waarden en overtuigingenniveau. De keuze is en blijft bij de probleeminbrenger. Adviseren is niet aan de orde, wel stof aanreiken tot overdenken om zodoende tot nieuwe perspectieven te komen
 • Bewustwording van de weerstanden in jezelf en buiten jezelf

Subdoelstellingen:

 • Onderlinge uitwisseling en steun
 • Gemotiveerder werken
 • Eigen vaardigheden vergroten
 • Oplossingsalternatieven zien en keuzes maken
 • Leren zelfsturend te werken
 • Leren luisteren, accepteren, invoelen van de ander
 • Leren werken met nieuwe methoden

Intervisie groep

 • een plek waar ervaring wordt uitgewisseld en wordt bijgepraat
 • een steungroep: aandacht voor jouw verhaal, boosheid, onbegrip, frustratie
 • een plek waar gecoacht wordt: coaching en zelfreflectie ter verbetering van de professionaliteit en het vergroten van de zelfredzaamheid/ zelfsturing van de groep en het individu
 • VAARDIGHEDEN
 • Gesprekstechnieken
 • Neutraliteit bewaken
 • Feedback geven
 • De kunst van vragen stellen: Open vragen/ reflectievragen gericht op gedachten, gevoelens, beleving
 • Herkaderen problem

Tarieven

Voor het verzorgen van intervisie, voorbereiding, eventuele rapportering en terugkoppeling, wordt een uurtarief van € 136,50 exclusief BTW berekend.