Het doel van een training

Mijn trainingen zijn gericht op bewustwording en verandering van gedrag en houding. Het gedrag en de houding van medewerkers en management is voor de klanten zichtbaar. De mate van hun professionaliteit in gedrag en houding bepalen de kwaliteit van de organisatie. Het is voor iedere organisatie van belang om de aanwezige professionaliteit in huis te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dit is een continue proces.

Uit ervaring weet ik dat deelnemers van een training het fijn vinden als ze mee mogen denken over de inhoud van een training. Uiteraard zijn de missie, de visie en de organisatiedoelstellingen richtinggevend voor het kader van een training. Ik adviseer derhalve altijd om de deelnemers tijdig te betrekken bij de totstandkoming van het programma. Van te voren zijn ze geïnformeerd over de organisatie- en teamdoelstellingen (of persoonlijke doelstellingen), die met de training beoogd zijn. Zo creëer je binnen de organisatie vanaf het begin betrokkenheid en participatie.

Naast theoretische kaders, modellen en methodieken, zijn de deelnemers tijdens de training interactief bezig. Bewustwording en zelfreflectie staan centraal. Na bewustwording van de huidige professionaliteit en het inzicht dat verandering nodig is, kan gewerkt worden aan de beoogde veranderingen.

Het verzorgen van een training is een eerste stap. Het borgen van de “nieuw” verworven inzichten, de benodigde kwaliteiten en het gewenste professionele gedrag is zeker zo belangrijk en dienen vertaald te worden naar de dagelijkse praktijk. De borging zorgt ervoor dat het beoogde resultaat van de training behaald wordt.

Verbinding

Iedere organisatie heeft een visie en missie waarmee ze zich wil onderscheiden. Doelstellingen geven aan welke resultaten de organisatie wenst te behalen. Resultaten die eerder haalbaar zijn als medewerkers professioneel gedrag laten zien. Professionaliteit ontstaat op het moment dat de medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Het creëren en versterken van de verbondenheid tussen medewerkers en de organisatie, vergroot de professionaliteit. Versterken van de verbondenheid vindt plaats naarmate de medewerkers zich herkennen in de waarden en de overtuigingen, het “hart”, van de organisatie. De mate waarin het hart van de medewerker matcht met het hart van de organisatie, bepaalt in hoeverre de medewerker bij zijn passie en zijn authenticiteit komt.

Wat betekent verbinding voor de medewerker
Verbinding met het werk, de producten en de relaties in het werkveld wordt veelal gezocht middels inhoudgerichte trainingen. Balans ervaren op mentaal en emotioneel niveau, het gevoel hebben dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige talenten en kwaliteiten zijn evenzo belangrijk en versterken het bindingsproces. Verbinding ervaren, levert daadkracht, eigenwaarde en plezier op. Voor ieder mens belangrijke basisbehoeften.
Wat betekent verbinding voor de organisatie
Een goede verbondenheid met de missie en visie van de organisatie leidt tot professionaliteit in gedrag en houding van de medewerkers. Hun houding en gedrag bepalen uiteindelijk de mate van resultaatgerichtheid, de doorlooptijd, klantgerichtheid, kwaliteit en de tevredenheid van de klant. Hierop wordt de organisatie onder andere op beoordeeld.
Verbinden op verschillende niveaus in de organisatie
Verbetering van de professionaliteit van medewerkers, het versterken van de verbinding tussen medewerkers en de organisatie, vindt op 3 niveaus plaats:

  1. Verbinding tussen het gedrag en het resultaat
  2. Verbinding tussen de waarden en de overtuigingen en het gedrag
  3. Verbinding tussen missie en visie en de waarden en de overtuigingen.

Om de verbindingen op de diverse niveaus te versterken, bied ik maatwerk trainingen aan, gericht op verbetering van de professionaliteit op organisatie-, op team- en op medewerkerniveau.

Wat betekent geen verbinding met de organisatie
Ervaart een medewerker geen of onvoldoende verbinding met de organisatie, dan leidt dit tot spanningen, ontevredenheid, ziekteverzuim en weerstanden, die de kwaliteit van de producten van de organisatie niet ten goede komen. Dit vertaalt zich in een 9 tot 5 cultuur, geen trots, wantrouwen in de leiding, indekken, afschuiven en weglopen voor verantwoordelijkheden en handelen vanuit eigenbelang.
Organisaties zijn mede verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim van hun medewerkers, waarmee jaarlijks hoge kosten gemoeid zijn. Daarnaast is de komende jaren sprake van een sterk toenemende vergrijzing van onze maatschappij. Het aanbod van goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers wordt hiermee kleiner. Voor een organisatie is het derhalve van belang dat medewerkers tevreden en gezond blijven.

Opzet en Aanpak

Sjoe, Coaching en Training werkt, indien nodig, nauw samen met andere trainers en coaches. Hiermee staat Sjoe Coaching en Training garant voor zowel de continuïteit alsook de kwaliteit. Om de opzet en de inhoud van een training af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte van een team en of organisatie, adviseer ik onderstaande aanpak.
Op uw verzoek ben ik altijd bereid om met u van gedachte te wisselen over de opzet, de inhoud en de kosten van een training.
U kunt desgewenst telefonisch contact met mij opnemen of u stuurt mij een mail en dan neem ik met u contact op.

Stap 1: Bewustwording van de huidige situatie:

  • Welke waarden kent de organisatie thans en in welke mate zijn deze waarden herkenbaar in het gedrag van medewerkers?
  • Zijn de missie en visie thans leidend in de organisatie en zijn ze vertaald in haalbare en duidelijke doelstellingen en resultaten?
  • Wat gaat momenteel goed en wat kan beter?

Een gerichte analyse van de huidige situatie levert inzicht in de kwaliteiten en de verbeterpunten van de organisatie. Met behoud en inzet van de aanwezige kwaliteiten wordt aan de verbeterpunten gewerkt. Verbinding realiseren tussen enerzijds het gedrag en de waarden en overtuigingen van uw medewerkers en anderzijds de missie en visie  van de organisatie. Verbinding creëren levert werkplezier, gemotiveerd en professioneel personeel op. Kortom het resultaat dat de organisatie beoogt.

Stap 2: Hoe wilt u graag dat de organisatie er uit gaat zien:

Welke veranderingen zijn nodig om de gewenste verbindingen te realiseren? Hoe ziet het hart van de organisatie eruit? Welke waarden en overtuigingen zijn leidend voor de medewerkers in hun werk als professional? Welke gedragscodes spreken we met elkaar af?
Op basis van de analyse en de gewenste veranderingen, maakt SJOE  een op de organisatie afgestemd plan van aanpak. Een plan van aanpak dat inspeelt op de behoefte op groepsniveau en op individueel niveau.

Stap 3: Welke middelen worden onder andere ingezet:

Groepsproces: Training gericht op attitude en houding

  • Samenwerking verbeteren
  • Communicatie binnen het team
  • Coachend Leiderschap:
  • Intervisie op team en of individueel niveau

Individuele coach trajecten

Voor een nadere uitleg over individuele coachtrajecten verwijs ik naar het menu Coaching.

Tarieven

Voor het verzorgen van een training gelden de volgende tarieven: Voor een dagdeel training wordt € 675,00 exclusief BTW in rekening gebracht. Voor de voorbereiding, rapportering, terugkoppeling ed, wordt een uurtarief van
€ 136,50 exclusief BTW berekend.